Közösségi szolgálat

 
Az iskolai közösségi szolgálat
 
A Nkt.: 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik.
Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény)
A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.
 
Megvalósítása: 
1. Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:
            - a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,
            - a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,
- adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,
- a tanulók bevonásáért
- a tanulók tevékenységének elismeréséért.
Az iskolában további mentor – aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor – aki a tanulók munkáját irányítja – vesz részt a folyamatban.
2. A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a  tantestület, tanulók, szülők segítségével.
 
Lehetséges tevékenységi körök      
- környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi,
szociális, gyermekintézményekben)
- egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők)
            - civil szervezetek tevékenységében részt venni
            - egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni.
 
A közösségi szolgálat területei:       
- egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
            - szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
            - oktatási
            - kulturális és közösségi
            - környezet- és természetvédelmi
            - katasztrófavédelmi
- közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel
3. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.
A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás… egyéb tevékenységekben.
4. A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.
Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.
 
Figyelembe kell venni, hogy
            - 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
            - 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
            - 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.
A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.
 
5. A közösségi szolgálat dokumentálása
A tanulók
- jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,
- naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen
időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,
Az iskola
a) koordinátora
- az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat,
- az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,
- együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes
feladatköröket
- a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,
- intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,
- megszervezi az iskolai szintű programzárást.
b) osztályfőnök
- a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a
teljesített órák számát,
- kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket
(osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb)
 
Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.
 
 
 

Erasmus

ginop
erasmus

Copyright © 2014. All Rights Reserved.